Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, vallen al onze verkopen onder de hierna vermelde algemene voorwaarden. Indien contractueel bepaalde afwijkingen hierop zijn overeengekomen, blijven alle niet uitdrukkelijk aangepaste bepalingen gelden zoals in onderhavige opsomming.

 

Door aanvaarding van de factuur, zonder aangetekend protest binnen de 8 dagen, verklaren de kopers zich niet enkel akkoord met de inhoud van de factuur, maar ook met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Op alle facturen die niet binnen de 8 dagen na hun vervaldag zijn betaald, wordt van rechtswege en zonder dat een aanmaning nodig is, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, overeenkomstig art. 1152 van het BW. Dit alles ongeacht de conventionele verwijlintresten van 1% per maand.

 

Klachten inzake een zichtbaar gebrek van de geleverde goederen moeten ons binnen de acht dagen na levering schriftelijk en per aangetekend schrijven worden overgemaakt.
De bewijslast van de niet-conformiteit met de bestelde goederen ligt volledig bij de koper.

 

Alle door de verkoper geleverde verfproducten of keramische producten, dienen door de koper eerst op juistheid van kleur te worden getest, alvorens ze worden toegepast.
Bij eventuele aangetoonde gebreken van de geleverde goederen of bewezen afwijkingen t.o.v. de bestelde kleuren zal de schadeloosstelling door de verkoper zich steeds beperken tot het vervangen van de geleverde goederen.

 

Kleurstalen op onze site of in onze folders geven een benaderende kleur.
Door de resoluties van een beeldscherm of door drukkleuren kunnen er kleurafwijkingen ontstaan.

 

Eventuele reclamaties, van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.